Historiek

Hier kan u enerzijds een overzicht terugvinden van de geschiedenis van het ontstaan van de Unie Van Osteopaten; anderzijds krijgt u een inzicht in de evolutie en het ontstaan van het beroep osteopathie in België en onze expertise op Europees vlak.

Oprichting

De Unie Van Osteopaten is opgericht in 1995, en erkend door de Raad van State in december 1996. In 1999 zaten we mee aan de onderhandelingstafel die tot de wet Colla heeft geleid, en in het jaar 2000 hebben we samen met de andere beroepsverenigingen de kiem gelegd die tot het ontstaan van de GNRPO (Groepering Nationaal en Representatief voor Professionele Osteopaten) heeft geleidt. Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van de GNRPO is het oprichten van de ACPVO (Accrediteringscomissie voor Permanente Vorming voor Osteopaten). In 2003 werd de Unie Van Osteopaten, samen met de andere beroepsverenigingen bij Koninklijk Besluit erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. Sinds april 2009 heeft de Unie Van Osteopaten zich aangemeld op het platform van de Professionele Osteopaten, en verbinden we er ons toe onze leden te profileren via dit platform. Dit is een duidelijke stap naar uniformiteit en soliditeit binnen het vakgebied.

Evolutie België

De evolutie van de osteopathie in België kent een woelig verloop. De recente ontwikkelingen wijzen in een rechte lijn naar het samenstellen van een kamercommissie die de omschrijving en werkomstandigheden van ons beroep in een wettelijk kader zullen gieten. Het rapport van het kennisgevingscentrum KCE over osteopathie in België werd door onze leden maar lauw onthaald. De redenen hiervoor zijn legio

  • wegens het betrekken van niet-professionele osteopaten bij het onderzoek
  • omdat de hoge tevredenheidsscore (>90%!) niet werd opgenomen in het eindverslag

Wordt vervolgd...!

Evolutie Europa

Internationaal zijn we lid van de EFO (Europese Federatie van Osteopaten), en werken we samen met FORE (Forum for Osteopathic Regulation in Europe).

De EFO is opgericht in 1992. De EFO wil de inspaningen van de nationale beroepsverenigingen coördineren om een wettelijke erkenning te verkrijgen in elk land van de Europese Unie. De EFO treedt op als woordvoerder van de osteopaten met de Europdese Commissie en het Europees parlement. De EFO is ook lid vande CEPLIS (Conseil Européen des Professions Libérales) . Dit lidmaatschap geef tde EFO de mogelijkheid om deel te nemen aan alle discussies aangaande de volksgezondheid op Europees niveau. FORE heeft als opdracht de patiënt te beschermen, het vertrouwen in de osteopaat te bevorderen en een voortrekkersrol te spelen op vlak van de reglementering in de gezondheidszorg.

FORE groepeert nationale registers en bevoegde overheden voor de osteopathie in Europa. De beroepsverenigingen die bij de GNRPO aangesloten zijn, kunnen dus meegenieten van de eventuele Europese ontwikkelingen die nu en in de toekomst zullen verwezenlijkt worden.